Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Chào mừng quý khách đã truy nhập vào website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
Cơ cấu tổ chức

1 .      PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

a. Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 7 cán bộ (Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ: 05)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng  Đào tạo và quản lý khoa học có chức năng tham mưu và tổ chức triển khai, quản lí công tác đào tạo, bao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học theo các qui chế đào tạo của Luật Giáo dục nghề nghiệp và các quy định về giáo dục nghề nghiệp của Nhà nước.

2 .     PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

a. Tổ chức bộ máy:

- Tổng số: 3 cán bộ (Thạc sỹ: 01; Đại học: 02)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà trường; tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác cán bộ và quản lí viên chức; triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với viên chức, giảng viên và người lao động trong trường.

3. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

a. Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 12 cán bộ (Thạc sỹ: 01; Đại học: 05, Cao đẳng: 02; Trung cấp: 01 và Trình độ khác: 03)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các mặt công tác hành chính, tổng hợp, văn thư - lưu - lưu trữ .quản trị thiết bị, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, và vệ sinh môi trường trong trường.

4. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

a. Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 05 cán bộ (Thạc sỹ: 02; Đại học: 03)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm của Nhà trường; Quản lý công tác tài chính kế toán, xây dựng kế hoạch và  sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính của nhà trường theo quy định hiện hành.

5. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ HSSV

a.Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 04 cán bộ (Thạc sỹ:01; Đại học: 03)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Công tác chính trị và Quản lý Học sinh - Sinh viên có chức năng quản lý học sinh – sinh viên về học tập cũng như đời sống, vật chất, tinh thần của học sinh, sinh viên toàn Trường.

6. PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

a.Tổ chức bộ máy:

Tổng số: 04 cán bộ (Thạc sỹ: 03; Cao đẳng: 01)

b. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác Thanh tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục theo đúng Qui chế của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và các qui định khác của nhà trường.

7. BỘ MÔN DƯỢC

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật viên: 08

- Trong đó: Tiến sỹ: 01; Thạc sỹ và Dược sỹ CKI: 03; Đại học: 02; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 01.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành Dược theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

8. BỘ MÔN BÀO CHẾ VÀ CÔNG NGHIỆP DƯỢC

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật  viên: 07

- Trong đó: Thạc sỹ: 03; Đại học: 03; Cao đẳng: 01.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành Dược theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

9. BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật  viên: 16

- Trong đó: Thạc sỹ: 11; Đại học: 05

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành điều dưỡng theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

10. BỘ MÔN NHI

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật  viên : 04

- Trong đó: Bác sĩ CKII: 01; Thạc sỹ: 03.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về nhi khoa theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

11. BỘ MÔN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật  viên: 03

- Trong đó: Thạc sỹ: 03

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành sản khoa theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

12. BỘ MÔN LÂM SÀNG

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật  viên: 08

- Trong đó: Tiến sỹ : 01; Thạc sỹ: 05; Đại học: 02.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về ngành nội khoa, ngoại khoa và chuyên khoa lẻ theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

13. BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - GIÁO DỤC THỂ CHẤT - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật  viên: 05

- Trong đó: Thạc sỹ: 02. Đại học: 03.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung: chính trị, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

14. BỘ MÔN VĂN HÓA - TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật viên: 12

- Trong đó: Thạc sỹ: 11; Đại học: 01

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về văn hóa cơ bản: Toán, Hóa, Sinh, Vật lý - Lý sinh, Ngoại ngữ theo kế hoạch của nhà trường.

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

15. BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giảng viên và kỹ thuật  viên: 7

- Trong đó: Thạc sỹ: 01; Thạc sỹ: 05; Đại học: 01; Cao đẳng: 01.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung: Y học cơ sở và xét nghiệm  theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

16. BỘ MÔN Y TẾ CỘNG ĐÔNG

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên: 05

- Trong đó: Bác sỹ CK2: 01; Thạc sỹ: 4.

b. Chức năng nhiệm vụ

- Tổ chức giảng dạy những nội dung về Y tế cộng đồng và truyền nhiễm theo kế hoạch của nhà trường

- Quản lý học sinh, sinh viên học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và thực địa.

- Nghiên cứu khoa học.

17. TRUNG TÂM THỰC HÀNH KHÁM CHỮA BỆNH

a. Tổ chức bộ máy

- Tổng số giáo viên, giảng viên và kỹ thuật  viên: 11

- Trong đó: Thạc sỹ: 02; Đại học và Bác sỹ: 06; Cao đẳng:02; Trung cấp: 01

b.Chức năng nhiệm vụ

- Thực hiện khám, chữa bệnh cho cán bộ, học sinh, sinh viên của nhà trường và nhân dân.

- Là cơ sở thực hành các chuyên khoa lẻ cho học sinh, sinh viên.

18. TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN VÀ IN ẤN

a.Tổ chức bộ máy:

-Tổng số: 07 cán bộ

- Trong đó:Tiến sỹ: 01;Thạc sỹ 02; Đại học: 03; Trung cấp:01

b. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Thông tin Thư viện- In ấn có chức năng thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin, tư liệu, triển khai hoạt động thư viện. Xây dựng kế hoạch và tổ chức in ấn, lưu bản nội bộ và phát hành giáo trình, tài liệu học tập theo đúng qui định hiện hành, phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức và học sinh- sinh viên của nhà trường.

19. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

a.Tổ chức bộ máy:

-Tổng số: 06 cán bộ

- Trong đó: Thạc sỹ 02; Đại học: 04

b. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tiếp thị, quảng bá hình ảnh, tư vấn, tuyển sinh các hệ, ngành/ nghề đào tạo của nhà trường và tổ chức triển khai, quản lý các hệ ngắn hạn của nhà trường theo quy định

Quảng cáo
  • banner goc phai
Đối tác
  • Y hà nội 2
  • AL01
  • AL02
  • AL04
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập:6999
  • Trong ngày: 7641
  • Trong tuần:18003
  • Tổng lượt truy cập: 14324060